Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Deputatul PSD Dâmboviţa,Ionuţ Săvoiu cere de la Guvern sprijin pentru persoanelor fizice cu o situaţie materială precară pentru evitarea înreruperii sau chiar a debranşării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Autor:

Data: 18 februarie 2014, 15:26

  •  
  •  
  •  

Deputatul PSD Dâmboviţa,Ionuţ Săvoiu a făcut o interpelare către Viceprim-Ministru LIVIU NICOLAE DRAGNEA, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind sprijinirea persoanelor fizice cu o situaţie materială precară pentru evitarea înreruperii sau chiar a debranşării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. A devenit deja o problemă curentă faptul că foarte mulţi utilizatori persoane fizice care nu au venituri sau au venituri mici să acumuleze datorii, ajungând, în cele din urmă, la un blocaj, prin imposibilitatea eşalonării restanţelor la serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Consecinţa tristă înseamnă, de cele mai multe ori, întreruperea sau chiar debranşarea acestor servicii. Inutil de precizat că recuperarea pe cale legală a creanţelor, a dobânzilor, a penalităţilor şi a eventualelor cheltuieli ocazionate de executarea silită este extrem de dificilă, uneori chiar imposibilă. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,Liviu Dragnea, a dat şi un răspuns la interpelarea deputatului Ionuţ Săvoiu.

Stimate domnule deputat,
Urmare a interpelării dumneavoastră transmisă de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul prin adresa cu nr. 12408/DRP/06.01.2014 şi înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 981B/2013, prin care solicitaţi sprijinirea persoanelor fizice cu o situaţie materială precară pentru evitarea întreruperii sau chiar a debranşării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Târgovişte, vă comunicăm următoarele:
Din cuprinsul interpelării rezultă că în municipiul Târgovişte există un număr mare de persoane care nu-şi pot achita contravaloarea facturilor de apă şi de canalizare şi implicit accesoriile acestora.
întrucât în legislaţia aferentă serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicată, nu există cadrul legal pentru scutirea/acordarea unui termen de graţie la plata acestor servicii, apreciem că singura în măsură să hotărască asupra acestor aspecte este autoritatea administraţiei publice locale în virtutea competenţei exclusiv, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice.
Precizăm că autoritatea administraţiei publice locale, în baza unei hotărâri de consiliu local, ca parte contractantă în contractul de delegare existent la nivelul municipiului Târgovişte, are posibilitatea legală de a încheia un act adiţional prin care să instituie acordarea de facilităţi la plata contravalorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anumite categorii sociale.
Potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este organizat pe „principii economice şi de

eficienţă”, funcţionează cu respectarea „principiilor economiei de piaţa” şi este furnizat de către operatorii titulari de licenţă pe baza principiului „beneficiarul plăteşte”.
Raporturile juridice dintre operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi utilizatorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desfăşurate în baza unui contract de furnizare/prestare a serviciului.
Contractul de furnizare/prestare de servicii constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile contractuale dintre furnizor/prestator şi utilizatori cu privire la furnizarea/prestarea, facturarea, utilizarea şi plata unui serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a regulamentului serviciului şi a caietului de sarcini specific acestuia.
Operatorul serviciului este în drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciului către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile, în cazul depăşirii termenului legal pentru achitarea facturilor stabilit potrivit legii şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice serviciului fiind asigurate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor.
Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului furnizat/prestat şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii: asigurarea autonomiei financiare a operatorului, asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice, recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.
Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.
Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.
în relaţia cu operatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure un mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial şi să respecte angajamentele asumate faţă de

operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.
Potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, după caz.
Din cele expuse anterior, se desprinde concluzia că problema semnalată nu se poate rezolva prin scutirea de la plata contravalorii serviciului sau prin acordarea unui termen de graţie în cadrul căruia să nu se perceapă penalităţi de întârziere, întrucât aceste măsuri ar conduce la decapitalizarea operatorului, la lipsirea acestuia de mijloacele financiare necesare asigurării continuităţii serviciului şi ar afecta grav interesele întregii colectivităţi.
Activitatea operatorului este o activitate economică care se autofinanţează prin încasarea tarifelor şi/sau taxelor speciale plătite de utilizatori în contrapartida serviciilor de care beneficiază. De asemenea, precizăm că această activitate nu trebuie grevată de sarcini specifice domeniului protecţiei sociale şi/sau a ajutoarelor sociale.
Oportunitatea sprijinirii unor categorii de persoane cu o situaţie materială precară şi elaborarea unui act normativ în acest sens trebuie abordată şi analizată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, prin prisma contextului specific al politicilor/măsurilor de protecţie socială şi cu luarea în considerare a posibilităţilor actuale de asigurare a fondurilor necesare finanţării acestora.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi exprimă, şi pe această cale, totala deschidere şi sincerul interes faţă de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României, ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale.
Cu stimă,
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI  ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

LIVIU DRAGNEA

Caută în Arhivă

Selectați o dată
Selectați o categorie
Căutare cu Google

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.